در صورت پرداخت فاکتور به شماره حساب بانک ملی واریز نمایید.

لطفا پس از پرداخت ، رسید الکترونیکی را ارسال نمایید.